Namar

(NADER x JUMAA)
1997 Grey Stallion


PEDIGREE: NAMAR  NADER  EIDAN  SAHAB  BERJAS 
 GHATTASAH 
 FANNANA  n/d 
 n/d 
 NADRA  HINDI  KORAYEM 
 HINDIA 
 BOQSHA  n/d 
 n/d 
 JUMAA  EIDAN  SAHAB  BERJAS 
 GHATTASAH 
 FANNANA  n/d 
 n/d 
 BASLA  KAHAWAN  BERJAS 
 NABEELAH 
 BASEEMA  O-A 
 UMM ARQOB 


PROGENY: